Koszyk Twój koszyk jest pusty ...

Kategorie

Dodatkowe opcje przeglądania

Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

§ 1 Informacje ogólne
1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.ibieliznasklep.pl prowadzony jest przez Firmę Handlową Goldmax Zbigniew Szynal wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6111014801 Regon: 
230036557 ul. Włókniarzy 4/22, 58-533 Mysłakowice.
2. Sprzedaż odbywa się poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a 
Firmą Handlową Goldmax, 58-533 Mysłakowice, ul. Włókniarzy 4/22, www.ibieliznasklep.pl - zwanym dalej Sklepem Internetowym.
3. W celu złożenia zamówienia Klient powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies oraz dostęp do poczty elektronicznej.
4. Każdy Klient sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego.
5. 
Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Składanie zamówień
1. Prezentowane w Sklepie Internetowym ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które dodatkowo zwiększają wartość zamówienia.
3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub poczty elektronicznej pod adresem: biuro@ibieliznasklep.pl  można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok a telefonicznie w godzinach 9.00 - 16.00 w dni robocze.
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez Sklep Internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do jego realizacji tj.: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu i adresu e-mail.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sklep Internetowy potwierdzi otrzymanie zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.
6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta informacji zawierającej oświadczenie Sklepu Internetowego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
7. Umowa sprzedaży między Klientem a Sklepem Internetowym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy.
8. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub w chwili potwierdzenia zamówienia przy opcji płatności przy odbiorze.
9. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.


§ 3 Koszty i termin wysyłki
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep Internetowy ma obowiązek poinformowania klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 14 dni.
3. Koszty przesyłki zamawianych towarów pokrywa klient. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od wartości zamówienia, wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetla dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
4. Sklep Internetowy stosuje promocyjne koszty wysyłki dla zamówień powyżej 300,00 zł. Zwrot części zamówionych towarów przez klienta powodujący obniżenie rzeczywistej wartości zamówienia poniżej 300,00 zł spowoduję, iż Sklep Internetowy odliczy od wartości zwróconych produktów utracone świadczenia z tytułu zastosowania promocyjnych kosztów wysyłki. Koszty zwrotu towaru ponosi klient.
5. Koszty wysyłki dostępne są w zakładce Koszty Wysyłki.


§ 4 Płatności
1. Każda transakcja potwierdzana jest przez Sklep Internetowy paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru lub przelewem na konto naszej firmy na podany w e-mailu numer rachunku bankowego w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.


§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. 1. Klient który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni liczonych od momentu doręczenia zamawianych towarów.
2. Klient może skorzystać z gotowego formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Sklep Internetowy wraz z towarem albo z formularza umieszczonego w zakładce sklepu Prawo odstąpienia od umowy i wysłać na adres: Firma Handlowa Goldmax, 58-533 Mysłakowice, ul. Włókniarzy 4/22 lub przesłanie stosownej informacji o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego: biuro@ibieliznasklep.pl
3.W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są na swój koszt zwrócić otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Sklep Internetowy zwróci Klientowi świadczenia pieniężne / koszt towaru plus najtańszy zwykły koszt dostarczenia przesyłki do Klienta oferowany przez Sklep Internetowy / przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta wskazany w zamówieniu. Klient zobowiązany jest zwrócić towar na adres:
Firma Handlowa Goldmax, 58-533 Mysłakowice, ul. Włókniarzy 4/22. Koszty zwrotu towaru ponosi klient.

§ 6 Gwarancje i reklamacje
1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją producenta.
2. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu Internetowego  za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ibieliznasklep.pl lub pisemnie na adres: Firma Handlowa Goldmax 58-533 Mysłakowice, ul. Włókniarzy 4/22 lub telefonicznie.
3. Reklamacje i roszczenia z tytułu gwarancji zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
4. Klient sam zadecyduje czy towar zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, czy też Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu.
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa Goldmax, 58-533 Mysłakowice, ul. Włókniarzy 4/22, NIP: 6111014801, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu Internetowego są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
3. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub usunięcia z bazy danych.
5. Składając zamówienie Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.


§ 8 Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
2. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu Sklepu Internetowego z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Sklep Internetowy zastrzega  sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do Klientów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.
4. Produkty, ich nazwy, marki, nazwy producenta i znaki towarowe oraz loga producentów i dostawców zostały umieszczone w sklepie wyłącznie w celu ich prezentacji.
5. Spory powstałe w wyniku realizacji zamówienia będę rozstrzygane na drodze polubownej.
6. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sądy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku.


Przejdź do strony głównej